CN YU EM MI
Ca Sĩ: L Tr
Tc Giả: Nguyễn Trung Cang
Diễn Vin: Krystal Trần - L Tr
Ho m & Đạo Diễn: L Tr
 


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page