MỘNG TNH XT XA
(Broken Hearted Woman)
Lời Việt: L Ton
Ca Sĩ: Christiane L
Ho m: L Ton
Đạo Diễn: L Tr
 


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page