SI M TNH EM 
(Can't help fallin' in love) 
Vietnamese Lyrics by L Ton 
CD: "Si M Tnh Em" - (c) 1995 
LD: U-Sing-Along Vol.13
 


V yếu mềm, 
M anh vẫn yu em 
D người xưa ni 
Cuồng đin mới si m tnh 

Tội lỗi g 
Khi anh đến với em 
V yu em mi, m bao tri ngang trong lng 

Dng sng kia cứ tri 
Về đại dương chứa chan
Người yu em c hay 
Cơ duyn l do trời ban 

Hy đn nhận, đời anh hiến dng em 
D người xưa ni cuồng đin mới si m tnh